Vad vi gör

Behandling

Vår målgrupp är pojkar 13–17 år enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Vi erbjuder sju platser till unga personer med social problematik/relationsproblematik, begynnande kriminalitet, neuropsykiatrisk problematik och inlärningssvårigheter. Vi tar också emot unga som har kommit efter i skolan på grund av att de har hamnat i en svår livssituation.

Valet av behandlingsmetod utgår alltid från den unges individuella behov. Verksamheten bygger på aktuell utvecklingspsykologisk kunskap och manual- och evidensbaserad behandlingsmetodik som utgår från KBT, MI och RePulse.

På Fyrens HVB-hem arbetar vi miljöterapeutiskt med tydlig och konkret struktur. Vi lägger stor vikt vid att använda oss av ett pedagogiskt tankesätt i vårt arbete.

För oss är det viktigt att den unge är delaktig och har inflytande över sin tillvaro och förstår varför han är placerad hos oss. Tillsammans med den unge sätter vi upp tydliga mål i en genomförandeplan som utgår från vårdplanen.

Utredning

På Fyren finns en utredningsplats för neuropsykologisk/psykiatrisk utredning. En psykolog med utredningskompetens är knuten till hemmet. Psykolog är också knuten till hemmet för att kunna ge stöd utifrån behov.

Utsluss

När den boende avslutat sin behandling och ska lämna Fyren kan vi erbjuda boende i en utslusslägenhet. Tiden i utslusslägenhet fungerar ofta som en smidig övergång från behandlingshemmets tydliga struktur till en vardag där den unge själv kan ta ansvar för de dagliga rutinerna.
Ett annat alternativ är att personal från Fyren medverkar som extra stöd för att etablera rutiner i hemmet och vardagen när den unge återvänder till hemkommunen.

Utvärdering & uppföljning

Vi använder olika skattningsinstrument som underlag för behandling och för att bedöma behandlingsresultat. Över tid kan vi visa på stabila positiva resultat i form av utökad skolgång, förbättrad kontakt med föräldrar och minskad tobaksanvändning. Många pojkar lyckas ta körkort både för skoter och bil under sin behandlingstid.
Då placeringarna ofta är långa upparbetar vi ett stabilt och nära samarbete med uppdragsgivarna och lämnar gärna referenser på placerande kommuner.